Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Misja (pol.)

a9

Centrum Edukacji Towarzystwa Jezusowego i Caritas.

Z zakonem jezuitów i z Caritas łączy nas troska o fachowe kształtowanie dojrzałej duchowo osobowości w ramach chrześcijańskiej odpowiedzialności za społeczeństwo. Nasze główne założenia, w obrębie których prowadzimy działalność, to:
• chrześcijański obraz człowieka,
• koncentracja na sprawiedliwości społecznej,
• godne traktowanie ludzi na granicy życia i społeczeństwa,
• postawa krytyczna i dialogiczna,
• aktywna troska o pomyślne współistnienie w naszym społeczeństwie,
• odpowiedzialność za kolejne pokolenia, a także ochrona stworzenia,
• perspektywa możliwych działań w zależności od sytuacji.

Podążając za przykładem kardynała Königa chcemy respektować odmienne punkty widzenia, prezentować postawę otwartą i chęć dialogu oraz pośredniczyć w realizowaniu takich wartości. Jesteśmy instytucją Kościoła Katolickiego i czujemy się zobowiązani do promowania wizerunku „Kościoła otwartego”.

Wspieramy osoby dorosłe w ich osobistym i zawodowym procesie zdobywania wiedzy.

Elementami naszego programu są: duchowość ignacjańska, rozwój zakonów, zarządzanie społeczne, hospicja, opieka paliatywna i demencja, prowadzenie i kultura organizacji oraz istotne problemy współczesnego społeczeństwa. Nawiązujemy dialog z ludźmi, grupami i organizacjami, które chcą zadbać o fachowe kształcenie oraz rozwój własny lub swoich pracowników. Odbywa się to u nas na płaszczyźnie osobistej i społecznej. Kształtujemy ludzi, którzy są gotowi na nowe wyzwania oraz odkrywanie duchowych płaszczyzn swojego jestestwa.

Chętnie służymy pomocą instytucjom, które w naszych murach chcą przeprowadzać własne programy organizacyjne i szkoleniowe. Zapraszamy do nas również wszelkie grupy pomocy wzajemnej - to miejsce jest również dla Was!

Nasza oferta opiera się na kompetencji i specjalistycznych umiejętnościach, którymi od lat służymy wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy grupy samopomocowe i osoby z naszego sąsiedztwa.

Dzięki naszemu kompetentnemu oraz kreatywnemu zaangażowaniu tworzymy przyjazne warunki wspierające dany program.

Jesteśmy grupą reprezentującą różne profesje i różne style życia, o różnych korzeniach narodowych, językowych i religijnych, a także odmiennych światopoglądach i przekonaniach religijnych. Jesteśmy prawdziwymi ekspertami w zakresie edukacji dorosłych. Towarzyszymy im na ścieżkach osobistego oraz społecznego kształcenia i rozwoju. Jesteśmy zwolennikami stałego poprawiania jakości, więc również wspólnie z uczestnikami naszych zajęć i gośćmi pracujemy nad ulepszaniem i rozszerzaniem naszej oferty. W swoich działaniach Kardinal König Haus uwzględnia także społeczne, kulturalne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Całościowe procesy kształcenia wymagają szczególnej troski nie tylko o duszę, ale również o psychikę i ciało. Dlatego proponujemy także pomieszczenia seminaryjne, pokoje gościnne, wyżywienie oraz salki do medytacji i duży park.

Naszym celem jest służenie pomocą tym, którzy szukają u nas dróg efektywnej edukacji.

Sukces w nauce należy rozumieć jako proces wieloaspektowy, w którym niebagatelną rolę odgrywa: zdefiniowanie własnej tożsamości, światopogląd i kształtowanie świata.

Tutaj ludzie stają się świadomi samych siebie, swojej wiary, swoich kompetencji społecznych i osobowych. Pomagamy w rozszerzeniu owych kompetencji, wzmacniamy i wspieramy w poszukiwaniu ich sensu i celu. Każdy z uczestników odnajdzie tu swój własny kod wartości, który determinuje jego postrzeganie świata i codzienne działania; nabędzie wiedzę, poszerzy horyzonty myślowe, nauczy się podejmowania decyzji i formułowania własnego punktu widzenia.

Uczymy i wzmacniamy poczucie odpowiedzialności, pokazujemy, jak być kreatorem własnego życia i kształtować swój świat, jak stać się twórczym i charyzmatycznym człowiekiem.